IMG_inoculant_desktop

11G22

Inokulant

Pioneer 11G22 sadrži kombinaciju dva soja bakterija mliječno kiselog vrenja: Lactobacillus plantarum i Lactobacillus buchneri. Primjenom 11G22 smanjuje se gubitak suhe tvari (aerobni i fermentacijski gubitak). Sadrži stabilizator koji povećava aerobnu stabilnost travne sjenaže i silaže te smanjuje naknadno zagrijavanje silosa i time čuva hranidbenu vrijednost. Posjeduje “deklorinator”, moguća uporaba klorirane vode. Nije toksičan i korozivan.